JAVNI SEKTOR

IN2 grupa prisutna je u javnom sektoru Hrvatske od 1995. godine, odnosno od samih početaka informatizacije na tom području. Sudjelovala je u brojnim, uspješno i u roku realiziranim projektima iznimne kvalitete, što je rezultat dobrog poznavanja zakonodavnih okvira i poslovnih procesa državne uprave. IN2 grupa je u javnom sektoru razvila niz rješenja po mjeri korisnika, implementirala veći broj vlastitih rješenja i implementirala standardna rješenja tvrtki partnera – svjetskih proizvođača softvera. Najvažnija iskustva IN2 grupe u javnom sektoru obuhvaćaju:

 • Uspostavu i održavanje temeljnih državnih digitalnih registara
 • Razvoj geografskih informacijskih sustava
 • Razvoj integriranih informacijskih sustava državne uprave
 • Implementaciju rješenja za uredsko poslovanje i upravljanje dokumentima
 • Informatizaciju lokalne uprave i samouprave
 • Integraciju poslovnih procesa raznih tijela državne uprave i razmjenu podataka u realnom vremenu
 • Razvoj javnih portala, digitalnih knjižnica i sustava za podršku u odlučivanju i inspekcijskom nadzoru
 • Primjenu biometrije u svrhu određivanja identiteta
 • Implementaciju brojnih sustava za skladištenje podataka i poslovno obavješćivanje

Više pojedinosti o iskustvima IN2 grupe u informatizaciji javnog sektora pogledajte u brošuri javni sektor

POMORSKI PROMET

U područje pomorskog prometa IN2 grupa ulazi krajem devedesetih godina kao dio konzorcija za informatizaciju tadašnjeg Ministarstva mora. Tvrtka razvija niz specijalističkih aplikacija koje danas koristi više od tisuću raznih korisnika među kojima su djelatnici Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, lučkih kapetanija i ispostava, vlasnika brodova, brodara, agenta brodara, lučkih uprava, MUP-a te obrazovnih ustanova koje obrazuju pomorski kadar.

IN2 je razvio sljedeće aplikacije: Pomorske svjedodžbe, uvjerenja i knjižice, Ukrcaj i iskrcaj pomoraca, ePomorac – portal za pomorce, Dolasci i odlasci brodova u unutrašnjoj i morskoj plovidbi u nacionalnom, linijskom i međunarodnom prometu, Praćenje pomorskog prometa u realnom vremenu (AIS-IVEF), Pomorske inspekcije te Informacijski sustav pomorskog dobra. Od 2012. te aplikacije su integrirane u cjeloviti informacijski sustav (CIMIS) koji sve podatke dobiva u stvarnom vremenu, od svih sudionika u pomorskom prometu.

Sustav komunicira sa sustavom nadzora i upravljanja pomorskim prometom (VTMIS - Vessel Traffic Monitoring and Information System) koji se brine za sigurnost plovidbe unutarnjim morskim vodama, teritorijalnim morem i zaštićenim ekološko-ribolovnim pojasom Republike Hrvatske. Podaci o pomorskim objektima razmjenjuju se u stvarnom vremenu s europskim sustavom SafeSeaNET ,koji za cilj ima prevenciju nesreća na moru, zaštitu mora od zagađenja te osiguravanje sigurnosti putnika.

U najnovijim projektima razvoja informacijskog sustava pomorskog prometa IN2 grupa primjenjuje ekspertizu stečenu u područjima pohrane i obrade biometrijskih podataka, koja je dokazana na razvoju sustava nadzora državne granice i ePutovnice.


Način stjecanja certifikata za daljnji razvoj i nadogradnju aplikacija iz područja pomorskog prometa

Za stjecanje certifikata za daljnji razvoj i nadogradnju određene aplikacije iz područja pomorskog prometa:„Upisnik brodova“,“ Pomorske svjedodžbe“, „Uvjerenja i knjižice“, „Dolasci i odlasci brodova“, „Ukrcaj i iskrcaj pomoraca“, „Pomorski prekršaji“ i „Pomorske inspekcije“, potrebno je uspješno završiti tečaj za pojedinu aplikaciju koji organizira IN2 d.o.o. Zagreb.

Tečajevi se održavaju u prostorijama IN2 d.o.o. Zagreb, Marohnićeva 1/1 u Zagrebu u trajanju od 8 dana po 3 sata (ukupno 24 sata). Uspješnim završetkom tečaja stječete certifikat za određenu aplikaciju. Uspješnim polaganjem svih navedenih tečajeva moguće je dobiti svih šest (6) certifikata.

Tečaj se održava po upitu polaznika kada se za tečaj prijavi najmanje pet (5) polaznika, a organizirat će se u osam (8) uzastopnih radnih dana od dogovorenog početka tečaja u popodnevnim/večernjim satima (17:00 – 20:00 sati). Cijena jednog tečaja je 9.880,00 kuna po polazniku i uključuje pohađanje tečaja, polaganje ispita i izdavanje certifikata. Prijava polaznika za tečaj obavlja se slanjem prijave na e-mail adresu: cimis@in2.hr, nakon čega će kandidatima e-mailom biti dostavljene potrebne informacije.“

PRAVOSUĐE I UPRAVA

Strateška suradnja IN2 grupe i Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske počela je 1995. godine s projektom Informacijski sustav sudskog registra trgovačkih društava. Taj sustav se dva desetljeća kontinuirano koristi i stalno tehnološki nadograđuje, a tijekom 1999. godine proširen je javno dostupnim sustavom za upravljanje predmetima.

Sudski registar može se pretraživati i putem Interneta na adresi https://sudreg.pravosudje.hr. Od 01.01.2009. godine Informacijski sustav sudskog registra povezan je i s Poreznom upravom – tada je iz sustava dodijeljen prvi OIB broj u Hrvatskoj. Sudski registar dio je i EU mreže registara (BRIS).

IN2 grupa je 2005. godine razvila informacijski sustav Kaznene evidencije koji je više puta tehnološki i funkcionalno nadograđen te usklađen s najboljim praksama i legislativom Europske Unije. Povezuje se s informacijskim sustavima i drugih ustanova koje sudjeluju u procesuiranju i sankcioniranju kaznenih dijela i prekršaja u našoj zemlji. Dio je EU mreže kaznenih evidencija (ECRIS).

Jedan od projekata IN2 grupe u području pravosuđa je i Informacijski sustav besplatne pravne pomoći putem kojeg se s jednog mjesta prati trošenje sredstava državnog proračuna namijenjenih za tu svrhu.

Nastavak suradnje IN2 i Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske obilježio je i razvoj informacijskog sustava Registara.

Informacijski sustav Registara sastoji se od podsustava:

 • Registar udruga Republike Hrvatske
 • Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj
 • Registar zaklada Republike Hrvatske
 • Registar stranih zaklada u Republici Hrvatskoj
 • Registar političkih stranaka Republike Hrvatske
 • Evidencija vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj
 • Evidencija pravnih osoba Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj
 • Registar vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina

Svaki od ovih podsustava osim unosa podataka podržava i funkcionalnosti usmjerene na dostupnost (na primjer javni uvid ili uvid putem web servisa) ili na osiguravanje pouzdanosti podataka (na primjer povezanost sa OIB sustavom). Kako bi se zaokružila funkcionalnost, podsustavi sadržavaju i digitalne zbirke isprava te omogućuju ispis rješenja i izvještaja.


eSavjetovanje

Savjetovanje i uključivanje javnosti u postupak donošenja propisa provodi se u svrhu prikupljanja informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti vezanim uz određenu javnu politiku s ciljem podizanja razine razumijevanja i prihvaćanja ciljeva politike, ali i uočavanja slabosti i negativnih učinaka javne politike koje treba na vrijeme otkloniti. To je alat za izradu boljih politika (zakona, propisa, pravilnika itd.), a uključuje analizu njihovih mogućih koristi i troškova. Procjena učinaka nudi potrebne informacije o mogućim posljedicama uvođenja novih propisa te na taj način doprinosi racionalnijem procesu kreiranja politika koji se zasniva na dokazima.

Originalno je aplikacija eSavjetovanje razvijena za Ministarstvo poduzetništva i obrta, ali je kroz suradnju s Uredom za udruge Vlade RH prepoznata potreba da se aplikacija doradi za potrebe svih ministarstava.

Svatko tko želi sudjelovati u otvorenom javnom savjetovanju u postupku donošenja zakona i drugih propisa i akata može to učiniti unutar aplikacije nakon prethodnog logiranja kao fizička ili pravna osoba. Aplikacija se može pronaći na stranicama eSavjetovanja, gdje se nalazi i link na upute za korištenje.

Podržani su procesi:

 • Istraživanje malog i srednjeg poduzetništva
 • Savjetovanje
 • Prijedlog plana normativnih aktivnosti
 • Upravljanje dokumentima.

Osim procesa podržano je izvještavanje koji osigurava izvještavanje po savjetovanju (finalni izvještaj savjetovanja), ali i uopćeno izvještavanje.  

Dostupnost svake od funkcionalnosti se kontrolira ulogama korisnika u sustavu. 


CMP platforma - rješenje za upravljanje predmetima

Ovaj korisnički prilagodljiv aplikacijski sustav pomaže institucijama i organizacijama u digitalnoj transformaciji uvođenjem digitalnog (i digitaliziranog) dokumenta u procese primanja, obrade i otpremanja.

Sadrži upravljačke mehanizme za inicijalizaciju poslovnih procesa prema referentnim korisničkim dokumentima za deklaraciju:  

 • organizacijskih pravila
 • unutarnjeg ustrojstva
 • svih potrebnih dionika, njihovih uloga i ovlaštenja
 • vrsti postupaka, načina postupanja, kolaboraciju i
 • ostale potrebne kategorije u dinamičkoj definiciji prema specifičnim korisničkim potrebama.

Sustavi bazirani na CMP platformi su primjenjivi u:

 • tijelima lokalne i državne uprave
 • organizacijama iz domene uredskog postupanja prema Uredbi o uredskom poslovanju
 • institucijama prema ostalim specifičnim pravilnicima i poslovnicima kao što su na primjer sudsko, zatvorsko i probacijsko postupanje
 • svim ostalim pravnim osoba koje svoje poslovanje namjeravaju digitalno transformirati.

  Više o CMP rješenju 

SPORT

Informacijski Sustav u Sportu nekadašnjeg Središnjeg državnog ureda za sport, a danas Uprave za sport Ministarstva turizma i sporta, IN2 je počeo graditi u ljeto 2017. godine izgradnjom sustava za osnovne sportske registre/evidencije:

 • Registar sportskih djelatnosti
 • Registar profesionalnih sportskih klubova
 • Evidencija sportaša
 • Evidencija stručnog kadra
 • Evidencija pravnih osoba u sportu
 • Evidencija sportskih građevina
 • Evidencija sportskih natjecanja i rezultata
 • Evidencija sportskih nagrada i poticaja u sportu
 • Evidencija financijskog praćenja sportskih programa
 • Evidencija programa školovanja, osposobljavanja i usavršavanja stručnih kadrova u sportu

Analizom potreba i djelovanja nekadašnjeg Središnjeg državnog ureda za sport, a danas Uprave za sport Ministarstva turizma i sporta, kroz konstantni razvoj i unaprjeđenja sustav je dograđen novim modulima i proširenjima postojećih. Osim osnovnih sportskih registara/evidencija ISS danas sadrži i module:

 • Sustav priznavanja inozemnih kvalifikacija,
 • Sustav objave i provođenja natječaja i javnih poziva i
 • Sustav Sportske inspekcija.

Sustav komunicira i Web servisima dohvaća podatke sa OIB čvora, Registra udruga i Sudskog registra, koristi NIAS autentikaciju za servise objavljene na sustavu eGrađani te ima API u obliku Web servisa kako bi sudionici procesa koji su dužni dostavljati podatke u ISS, a imaju svoje IT sustave, mogli ostvariti B2B komunikaciju.

LOKALNA UPRAVA

Centralizirana nabava – INabava2

Osnovni cilj implementacije sustava za podršku nabavi je centralizirana nabava za sve institucije/korisnike/podružnice, čime bi se postigli povoljniji financijski uvjeti kod dobavljača, ali i sam postupak nabave učinio transparentnijim.

Rješenje pokriva sljedeće funkcionalnosti:

 • Unos planova podružnica/trgovačkih društava
 • Zahtjevi – unos zahtjeva, odobrenje, prihvaćanje, vraćanje na doradu – od strane podružnica/trgovačkih društva
 • Povezivanje zahtjeva sa planovima/stavkama CPV (Common Procurement Voccabulary)
 • Formiranje predmeta nabave u Centralnoj nabavi

- Iniciranje od strane nabave

- Iniciranje od strane korisnika – podružnica/trgovačkih društava

 • Priprema materijala za sjednicu Uprave
 • Odobravanje predmeta nabave
 • Objava nadmetanja
 • Otvaranje ponuda, analiza ponuda, odabir ponuditelja
 • Ugovaranje – evidencija stavaka ugovora (troškovnika)
 • Praćenje tijeka nabave – sjednice trgovačkih društava, pripremne sjednice, sjednice otvaranja ponuda te odabira ponuditelja
 • Praćenje narudžbenica
 • Praćenje ulaznih faktura
 • Praćenje realizacije nabave (usporedba planiranih, zahtijevanih, ugovorenih, naručenih te fakturiranih vrijednosti).
 • Arhiva dokumentacije – praćenje svih pratećih dokumenata u bazi podataka.

Informacijski sustav za podršku temeljnih poslovnih procesa županije

Kompleksan modularan i integrirani informacijski sustav za podršku temeljnim poslovnim procesima županije. U funkcionalnom smislu, sustav omogućuje razne evidencijske procese, upravljanje dokumentima (zahtjevi, ugovori, suglasnosti) i predmetima, upravljanje procesima posredovanja, integriran je s drugim sustavima i institucijama (FINA, AX) i brojne druge, dok u podatkovnom kontekstu, sustav omogućuje prijave i obrade natječaja za stipendije, potpore u gospodarstvu, zdravstvu i kulturi, omogućuje obradu svih dokumenata i računa  županije te jednostavno kolanje tih dokumenata između djelatnika županije. Od trenutka kad dokument uđe u županiju, bilo to digitalnim ili fizičkim putem, pa sve do trenutka izdavanja izlaznog dokumenta ili računa, sav posao radi se potpuno digitalno što je čini županijom bez papira (eng. paperless office). Ovakav sustav uspješno je implementiran u Istarsku županiju. 


TRŽIŠTE RADA I SOCIJALNA SIGURNOST

Informacijski sustavi za podršku temeljnim poslovnim procesima

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Temeljem dugogodišnje suradnje tvrtke IN2 grupa i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ), razvijan je kompleksan modularan i integrirani informacijski sustav za podršku temeljnim poslovnim procesima zavoda. U funkcionalnom smislu, sustav omogućuje razne evidencijske procese, upravljanje dokumentima (zahtjevi, ugovori, suglasnosti) i predmetima, upravljanje procesima posredovanja, budžetiranje, upravljanje vremenom, integriranje s drugim sustavima i institucijama (HZMO, NIAS, OIB, EURES ) i brojne druge, dok u podatkovnom kontekstu, sustav omogućuje obradu podatka o nezaposlenim osobama i tražiteljima zaposlenja, poslodavcima, slobodnim radnim mjestima, mjerama, pravima za vrijeme nezaposlenosti i drugim koji su bitni za kvalitetno posredovanje na tržištu rada. Digitalizirane e-usluge zavoda dostupne su na internetu poslodavcima, posloprimcima i ostalim dionicima kroz portal Burza rada. Osim ponude slobodnih radnih mjesta, samokandidature, ponude radne snage, Burza omogućuje i objavu životopisa, prijavu na mjere, TTR i druge usluge.

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

U Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje implementirali smo financijske module Oracle E-Business Suite-a (EBS). Implementirani poslovni sustav (ERP) temeljen na financijskim modulima, automatizirao je poslovne procese vezane uz računovodstvo, te doprinio povećanju učinkovitosti i standardiziranju postojećeg načina rada.

Najveća unaprjeđenja koja je donio novi sustav su smanjenje kolanja dokumentacije zbog kontrola i ovjera uvođenjem autorizacija obveza kroz sustav, automatizacija i centralizacija kompleksnog procesa plaćanja Zavoda, kao i automatizirana obrada izvoda. Sustav je postavljen tako da se u svakom trenutku može dobiti financijski podatak po svih šest proračunskih klasifikacija (organizacijska, ekonomska, lokacijska, programska i funkcijska te izvori financiranja).

Sustav se svakodnevno integrira s ostalim podsustavima. Prošle godine odrađena je kompleksna integracija s Riznicom. A ove godine jedna od većih dorada je omogućavanje isplate Nacionalne naknade.

U područje pomorskog prometa IN2 grupa ulazi krajem devedesetih godina kao dio konzorcija za informatizaciju tadašnjeg Ministarstva mora. Tvrtka razvija niz specijalističkih aplikacija koje danas koristi više od tisuću raznih korisnika među kojima su djelatnici Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, lučkih kapetanija i ispostava, vlasnika brodova, brodara, agenta brodara, lučkih uprava, MUP-a te obrazovnih ustanova koje obrazuju pomorski kadar.

IN2 je razvio sljedeće aplikacije: Pomorske svjedodžbe, uvjerenja i knjižice, Ukrcaj i iskrcaj pomoraca, ePomorac – portal za pomorce, Dolasci i odlasci brodova u unutrašnjoj i morskoj plovidbi u nacionalnom, linijskom i međunarodnom prometu, Praćenje pomorskog prometa u realnom vremenu (AIS-IVEF), Pomorske inspekcije te Informacijski sustav pomorskog dobra. Od 2012. te aplikacije su integrirane u cjeloviti informacijski sustav (CIMIS) koji sve podatke dobiva u stvarnom vremenu, od svih sudionika u pomorskom prometu.

Sustav komunicira sa sustavom nadzora i upravljanja pomorskim prometom (VTMIS - Vessel Traffic Monitoring and Information System) koji se brine za sigurnost plovidbe unutarnjim morskim vodama, teritorijalnim morem i zaštićenim ekološko-ribolovnim pojasom Republike Hrvatske. Podaci o pomorskim objektima razmjenjuju se u stvarnom vremenu s europskim sustavom SafeSeaNET ,koji za cilj ima prevenciju nesreća na moru, zaštitu mora od zagađenja te osiguravanje sigurnosti putnika.

U najnovijim projektima razvoja informacijskog sustava pomorskog prometa IN2 grupa primjenjuje ekspertizu stečenu u područjima pohrane i obrade biometrijskih podataka, koja je dokazana na razvoju sustava nadzora državne granice i ePutovnice.


Način stjecanja certifikata za daljnji razvoj i nadogradnju aplikacija iz područja pomorskog prometa

Za stjecanje certifikata za daljnji razvoj i nadogradnju određene aplikacije iz područja pomorskog prometa:„Upisnik brodova“,“ Pomorske svjedodžbe“, „Uvjerenja i knjižice“, „Dolasci i odlasci brodova“, „Ukrcaj i iskrcaj pomoraca“, „Pomorski prekršaji“ i „Pomorske inspekcije“, potrebno je uspješno završiti tečaj za pojedinu aplikaciju koji organizira IN2 d.o.o. Zagreb.

Tečajevi se održavaju u prostorijama IN2 d.o.o. Zagreb, Marohnićeva 1/1 u Zagrebu u trajanju od 8 dana po 3 sata (ukupno 24 sata). Uspješnim završetkom tečaja stječete certifikat za određenu aplikaciju. Uspješnim polaganjem svih navedenih tečajeva moguće je dobiti svih šest (6) certifikata.

Tečaj se održava po upitu polaznika kada se za tečaj prijavi najmanje pet (5) polaznika, a organizirat će se u osam (8) uzastopnih radnih dana od dogovorenog početka tečaja u popodnevnim/večernjim satima (17:00 – 20:00 sati). Cijena jednog tečaja je 9.880,00 kuna po polazniku i uključuje pohađanje tečaja, polaganje ispita i izdavanje certifikata. Prijava polaznika za tečaj obavlja se slanjem prijave na e-mail adresu: cimis@in2.hr, nakon čega će kandidatima e-mailom biti dostavljene potrebne informacije.“

Strateška suradnja IN2 grupe i Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske počela je 1995. godine s projektom Informacijski sustav sudskog registra trgovačkih društava. Taj sustav se dva desetljeća kontinuirano koristi i stalno tehnološki nadograđuje, a tijekom 1999. godine proširen je javno dostupnim sustavom za upravljanje predmetima.

Sudski registar može se pretraživati i putem Interneta na adresi https://sudreg.pravosudje.hr. Od 01.01.2009. godine Informacijski sustav sudskog registra povezan je i s Poreznom upravom – tada je iz sustava dodijeljen prvi OIB broj u Hrvatskoj. Sudski registar dio je i EU mreže registara (BRIS).

IN2 grupa je 2005. godine razvila informacijski sustav Kaznene evidencije koji je više puta tehnološki i funkcionalno nadograđen te usklađen s najboljim praksama i legislativom Europske Unije. Povezuje se s informacijskim sustavima i drugih ustanova koje sudjeluju u procesuiranju i sankcioniranju kaznenih dijela i prekršaja u našoj zemlji. Dio je EU mreže kaznenih evidencija (ECRIS).

Jedan od projekata IN2 grupe u području pravosuđa je i Informacijski sustav besplatne pravne pomoći putem kojeg se s jednog mjesta prati trošenje sredstava državnog proračuna namijenjenih za tu svrhu.

Nastavak suradnje IN2 i Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske obilježio je i razvoj informacijskog sustava Registara.

Informacijski sustav Registara sastoji se od podsustava:

 • Registar udruga Republike Hrvatske
 • Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj
 • Registar zaklada Republike Hrvatske
 • Registar stranih zaklada u Republici Hrvatskoj
 • Registar političkih stranaka Republike Hrvatske
 • Evidencija vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj
 • Evidencija pravnih osoba Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj
 • Registar vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina

Svaki od ovih podsustava osim unosa podataka podržava i funkcionalnosti usmjerene na dostupnost (na primjer javni uvid ili uvid putem web servisa) ili na osiguravanje pouzdanosti podataka (na primjer povezanost sa OIB sustavom). Kako bi se zaokružila funkcionalnost, podsustavi sadržavaju i digitalne zbirke isprava te omogućuju ispis rješenja i izvještaja.


eSavjetovanje

Savjetovanje i uključivanje javnosti u postupak donošenja propisa provodi se u svrhu prikupljanja informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti vezanim uz određenu javnu politiku s ciljem podizanja razine razumijevanja i prihvaćanja ciljeva politike, ali i uočavanja slabosti i negativnih učinaka javne politike koje treba na vrijeme otkloniti. To je alat za izradu boljih politika (zakona, propisa, pravilnika itd.), a uključuje analizu njihovih mogućih koristi i troškova. Procjena učinaka nudi potrebne informacije o mogućim posljedicama uvođenja novih propisa te na taj način doprinosi racionalnijem procesu kreiranja politika koji se zasniva na dokazima.

Originalno je aplikacija eSavjetovanje razvijena za Ministarstvo poduzetništva i obrta, ali je kroz suradnju s Uredom za udruge Vlade RH prepoznata potreba da se aplikacija doradi za potrebe svih ministarstava.

Svatko tko želi sudjelovati u otvorenom javnom savjetovanju u postupku donošenja zakona i drugih propisa i akata može to učiniti unutar aplikacije nakon prethodnog logiranja kao fizička ili pravna osoba. Aplikacija se može pronaći na stranicama eSavjetovanja, gdje se nalazi i link na upute za korištenje.

Podržani su procesi:

 • Istraživanje malog i srednjeg poduzetništva
 • Savjetovanje
 • Prijedlog plana normativnih aktivnosti
 • Upravljanje dokumentima.

Osim procesa podržano je izvještavanje koji osigurava izvještavanje po savjetovanju (finalni izvještaj savjetovanja), ali i uopćeno izvještavanje.  

Dostupnost svake od funkcionalnosti se kontrolira ulogama korisnika u sustavu. 


CMP platforma - rješenje za upravljanje predmetima

Ovaj korisnički prilagodljiv aplikacijski sustav pomaže institucijama i organizacijama u digitalnoj transformaciji uvođenjem digitalnog (i digitaliziranog) dokumenta u procese primanja, obrade i otpremanja.

Sadrži upravljačke mehanizme za inicijalizaciju poslovnih procesa prema referentnim korisničkim dokumentima za deklaraciju:  

 • organizacijskih pravila
 • unutarnjeg ustrojstva
 • svih potrebnih dionika, njihovih uloga i ovlaštenja
 • vrsti postupaka, načina postupanja, kolaboraciju i
 • ostale potrebne kategorije u dinamičkoj definiciji prema specifičnim korisničkim potrebama.

Sustavi bazirani na CMP platformi su primjenjivi u:

 • tijelima lokalne i državne uprave
 • organizacijama iz domene uredskog postupanja prema Uredbi o uredskom poslovanju
 • institucijama prema ostalim specifičnim pravilnicima i poslovnicima kao što su na primjer sudsko, zatvorsko i probacijsko postupanje
 • svim ostalim pravnim osoba koje svoje poslovanje namjeravaju digitalno transformirati.

  Više o CMP rješenju 

Informacijski Sustav u Sportu nekadašnjeg Središnjeg državnog ureda za sport, a danas Uprave za sport Ministarstva turizma i sporta, IN2 je počeo graditi u ljeto 2017. godine izgradnjom sustava za osnovne sportske registre/evidencije:

 • Registar sportskih djelatnosti
 • Registar profesionalnih sportskih klubova
 • Evidencija sportaša
 • Evidencija stručnog kadra
 • Evidencija pravnih osoba u sportu
 • Evidencija sportskih građevina
 • Evidencija sportskih natjecanja i rezultata
 • Evidencija sportskih nagrada i poticaja u sportu
 • Evidencija financijskog praćenja sportskih programa
 • Evidencija programa školovanja, osposobljavanja i usavršavanja stručnih kadrova u sportu

Analizom potreba i djelovanja nekadašnjeg Središnjeg državnog ureda za sport, a danas Uprave za sport Ministarstva turizma i sporta, kroz konstantni razvoj i unaprjeđenja sustav je dograđen novim modulima i proširenjima postojećih. Osim osnovnih sportskih registara/evidencija ISS danas sadrži i module:

 • Sustav priznavanja inozemnih kvalifikacija,
 • Sustav objave i provođenja natječaja i javnih poziva i
 • Sustav Sportske inspekcija.

Sustav komunicira i Web servisima dohvaća podatke sa OIB čvora, Registra udruga i Sudskog registra, koristi NIAS autentikaciju za servise objavljene na sustavu eGrađani te ima API u obliku Web servisa kako bi sudionici procesa koji su dužni dostavljati podatke u ISS, a imaju svoje IT sustave, mogli ostvariti B2B komunikaciju.

Centralizirana nabava – INabava2

Osnovni cilj implementacije sustava za podršku nabavi je centralizirana nabava za sve institucije/korisnike/podružnice, čime bi se postigli povoljniji financijski uvjeti kod dobavljača, ali i sam postupak nabave učinio transparentnijim.

Rješenje pokriva sljedeće funkcionalnosti:

 • Unos planova podružnica/trgovačkih društava
 • Zahtjevi – unos zahtjeva, odobrenje, prihvaćanje, vraćanje na doradu – od strane podružnica/trgovačkih društva
 • Povezivanje zahtjeva sa planovima/stavkama CPV (Common Procurement Voccabulary)
 • Formiranje predmeta nabave u Centralnoj nabavi

- Iniciranje od strane nabave

- Iniciranje od strane korisnika – podružnica/trgovačkih društava

 • Priprema materijala za sjednicu Uprave
 • Odobravanje predmeta nabave
 • Objava nadmetanja
 • Otvaranje ponuda, analiza ponuda, odabir ponuditelja
 • Ugovaranje – evidencija stavaka ugovora (troškovnika)
 • Praćenje tijeka nabave – sjednice trgovačkih društava, pripremne sjednice, sjednice otvaranja ponuda te odabira ponuditelja
 • Praćenje narudžbenica
 • Praćenje ulaznih faktura
 • Praćenje realizacije nabave (usporedba planiranih, zahtijevanih, ugovorenih, naručenih te fakturiranih vrijednosti).
 • Arhiva dokumentacije – praćenje svih pratećih dokumenata u bazi podataka.

Informacijski sustav za podršku temeljnih poslovnih procesa županije

Kompleksan modularan i integrirani informacijski sustav za podršku temeljnim poslovnim procesima županije. U funkcionalnom smislu, sustav omogućuje razne evidencijske procese, upravljanje dokumentima (zahtjevi, ugovori, suglasnosti) i predmetima, upravljanje procesima posredovanja, integriran je s drugim sustavima i institucijama (FINA, AX) i brojne druge, dok u podatkovnom kontekstu, sustav omogućuje prijave i obrade natječaja za stipendije, potpore u gospodarstvu, zdravstvu i kulturi, omogućuje obradu svih dokumenata i računa  županije te jednostavno kolanje tih dokumenata između djelatnika županije. Od trenutka kad dokument uđe u županiju, bilo to digitalnim ili fizičkim putem, pa sve do trenutka izdavanja izlaznog dokumenta ili računa, sav posao radi se potpuno digitalno što je čini županijom bez papira (eng. paperless office). Ovakav sustav uspješno je implementiran u Istarsku županiju. 


Informacijski sustavi za podršku temeljnim poslovnim procesima

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Temeljem dugogodišnje suradnje tvrtke IN2 grupa i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ), razvijan je kompleksan modularan i integrirani informacijski sustav za podršku temeljnim poslovnim procesima zavoda. U funkcionalnom smislu, sustav omogućuje razne evidencijske procese, upravljanje dokumentima (zahtjevi, ugovori, suglasnosti) i predmetima, upravljanje procesima posredovanja, budžetiranje, upravljanje vremenom, integriranje s drugim sustavima i institucijama (HZMO, NIAS, OIB, EURES ) i brojne druge, dok u podatkovnom kontekstu, sustav omogućuje obradu podatka o nezaposlenim osobama i tražiteljima zaposlenja, poslodavcima, slobodnim radnim mjestima, mjerama, pravima za vrijeme nezaposlenosti i drugim koji su bitni za kvalitetno posredovanje na tržištu rada. Digitalizirane e-usluge zavoda dostupne su na internetu poslodavcima, posloprimcima i ostalim dionicima kroz portal Burza rada. Osim ponude slobodnih radnih mjesta, samokandidature, ponude radne snage, Burza omogućuje i objavu životopisa, prijavu na mjere, TTR i druge usluge.

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

U Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje implementirali smo financijske module Oracle E-Business Suite-a (EBS). Implementirani poslovni sustav (ERP) temeljen na financijskim modulima, automatizirao je poslovne procese vezane uz računovodstvo, te doprinio povećanju učinkovitosti i standardiziranju postojećeg načina rada.

Najveća unaprjeđenja koja je donio novi sustav su smanjenje kolanja dokumentacije zbog kontrola i ovjera uvođenjem autorizacija obveza kroz sustav, automatizacija i centralizacija kompleksnog procesa plaćanja Zavoda, kao i automatizirana obrada izvoda. Sustav je postavljen tako da se u svakom trenutku može dobiti financijski podatak po svih šest proračunskih klasifikacija (organizacijska, ekonomska, lokacijska, programska i funkcijska te izvori financiranja).

Sustav se svakodnevno integrira s ostalim podsustavima. Prošle godine odrađena je kompleksna integracija s Riznicom. A ove godine jedna od većih dorada je omogućavanje isplate Nacionalne naknade.

Izdvojene reference

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture RH
Zatvori

 • Pomorske svjedodžbe, uvjerenja i knjižice
 • Ukrcaj i iskrcaj pomoraca
 • ePomorac – portal za pomorce
 • Dolasci i odlasci brodova
 • Praćenje pomorskog prometa u realnom vremenu (AIS-IVEF)
 • Pomorske inspekcije
 • Informacijski sustav pomorskog dobra
 • Integrirana GIS platforma
 • Integrirana komunikacijska platforma


Ministarstvo pravosuđa i uprave RH
Zatvori
 • Sudski registar
 • Zemljišna knjiga
 • Integrirani sustav zemljišne administracije - digitalna arhiva zemljišnih knjiga
 • Jedinstveni sustav upravljanja predmetima na prekršajnim sudovima - JCMS
 • Kaznena evidencija
 • ECRIS (European Criminal Records Information System)
 • Evidencija potvrđenih optužnica
 • Implementacija centralnog integracijskog okruženja
 • Informacijski sustav besplatne pravne pomoći
 • Zatvorski informacijski sustav - izvješće dežurnog policajca
 • Integrirani sustav zemljišne administracije - pojedinačno preoblikovanje
Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva
Zatvori
Ministarstvo turizma i sporta
Zatvori

Informacijski Sustav u Sportu

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH
Zatvori
 • Nadogradnja hrvatskog viznog informacijskog sustava funkcionalnošću povezivanja s centralnim viznim sustavom
Ministarstvo unutarnjih poslova RH
Zatvori
 • Informacijsko-dokumentacijski centar za strance i azil
 • Nacionalni sustav upravljanja državnom granicom
 • Jedinstveni registar osoba - JRO
 • ePutovnica
 • Integracijska platforma
 • Registar udruga
Ministarstvo pravosuđa i uprave RH
Zatvori
 • Sudski registar
 • Zemljišna knjiga
 • Integrirani sustav zemljišne administracije - digitalna arhiva zemljišnih knjiga
 • Jedinstveni sustav upravljanja predmetima na prekršajnim sudovima - JCMS
 • Kaznena evidencija
 • ECRIS (European Criminal Records Information System)
 • Evidencija potvrđenih optužnica
 • Implementacija centralnog integracijskog okruženja u Ministarstvu pravosuđa kao jedinstvene točke za razmjenu podataka između tijela državne uprave (TDU)
 • Informacijski sustav besplatne pravne pomoći
 • Implementacija integracijskih servisa na MS BizTalk serveru
 • Zatvorski informacijski sustav - izvješće dežurnog policajca
 • Integrirani sustav zemljišne administracije - pojedinačno preoblikovanje

Istarska županija
Zatvori
Zagrebački električni tramvaj
Zatvori
Grad Zagreb
Zatvori
Upravljanje sportskim objektima
Zatvori
Zagrebački holding
Zatvori
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Zatvori

 • Integrirani informacijski sustav posredovanja u zapošljavanju
 • Kadrovska evidencija
 • INoffice2 - aplikacijski sustav za podršku uredskog poslovanja
 • Sustav skladišta podataka i poslovne inteligencije
 • Usluga jačanja Centra tržišta rada HZZ-a

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
Zatvori
Naše web stranice koriste kolačiće kako bismo vam omogućili najbolje korisničko iskustvo. Za više detalja pročitajte naša Pravila privatnosti. Pregledavanjem web stranice slažete se s uvjetima korištenja.